Privacy

We zijn erg tevreden over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming is van bijzonder belang voor het management van Euriade e.V. Gebruik van de internetpagina’s van Euriade e.V. is in principe mogelijk zonder enige aanwijzing van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter de speciale services van ons bedrijf via onze website wil gebruiken, kan verwerking van persoonsgegevens vereist zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, is altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsbepalingen van toepassing op de Euriade e.V. Via dit privacybeleid probeert ons bedrijf het publiek te informeren over de aard, omvang en doel van de persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen op de hoogte gebracht van hun rechten op grond van dit privacybeleid.

Euriade e.V. heeft als controller vele technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming mogelijk te maken voor persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies over het algemeen veiligheidslekken hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokken persoon vrij om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken op een andere manier, bijvoorbeeld per telefoon.

1. Definities

Het privacybeleid van de Euriade e.V. is gebaseerd op de terminologie die door de Europese wetgever wordt gehanteerd bij de uitvaardiging van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te waarborgen, willen we van tevoren de gebruikte terminologie uitleggen.

Wij gebruiken onder andere de volgende voorwaarden in dit privacybeleid:

a) persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de “betrokkene”). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd die, direct of indirect, in het bijzonder door associatie met een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer speciale kenmerken, de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

b) de betrokken persoon

Getroffen persoon is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke worden verwerkt.

c) verwerking

Verwerking: elk proces of reeks van bewerkingen gerelateerd aan persoonlijke gegevens, zoals verzamelen, vastleggen, organiseren, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, bevragen, gebruiken, met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures; openbaarmaking door indiening, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking, verzoening of vereniging, beperking, wissing of vernietiging.

d) Beperking van verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel hun toekomstige verwerking te beperken.

e) profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die het gebruik van dergelijke persoonlijke informatie met zich meebrengt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke Voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van die natuurlijke persoon analyseren of voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat persoonlijke gegevens niet langer aan een specifieke gegevenssubject kunnen worden toegeschreven zonder dat er aanvullende informatie nodig is, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

(g) controller of controller
De voor de verwerking verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het lichaam of het lichaam die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken. Wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden geregeld op grond van het Unierecht of nationale recht.

h) processor
Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een lichaam of een instantie die persoonsgegevens namens de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt.

i) ontvanger
Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, agentschap, agentschap of andere entiteit aan wie persoonlijke gegevens worden verstrekt, ongeacht of deze een derde partij is. Autoriteiten die op grond van EU- of nationale wetgeving persoonsgegevens mogen ontvangen in verband met een bepaalde missie, worden echter niet als begunstigden beschouwd.

j) derden
Ten derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een ander lichaam of een ander orgaan dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of verwerker zijn gemachtigd om de persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming
Toestemming is iedere vrijwillige voor het specifieke geval en de betrokkene meegedeeld wijze wilsuiting ondubbelzinnig afgegeven in de vorm van een verklaring of andere herkenbare bevestigende handeling waardoor wordt degene bedoeld dat zij toestemming voor de verwerking van gegevens die de is.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke
De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met een gegevensbeschermingskarakter is:

Euriade e.V.
c / o Danuta Nickchen
Gymnichweg 12
52134 Herzogenrath

Tel .: +49 (0) 157 3760 9638
E-mail: euriade@euriade.net

3. Verzamelen van algemene gegevens en informatie
De website Euriade e.V. verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een getroffen persoon of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. kan worden gedetecteerd (1) Browser gebruikte soorten en uitvoeringen, (2) het besturingssysteem toegang tot het systeem, (3) de website waarop een ontsluitingssysteem ons netwerk passeert (zogenaamde verwijzing), (4) de sub-gebieden die op (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een Internet Protocol (IP) -adres, (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Euriade e.V. geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is vrij nodig om (1) leveren de inhoud van onze website correct, (2) om de inhoud van onze website en de reclame voor hen om ervoor te zorgen (3) de verdere werking van onze IT-systemen en de technologie van onze website te verbeteren ook ( 4) om rechtshandhavingsinstanties de nodige informatie te verstrekken voor vervolging in geval van een cyberaanval. Deze anonieme gegevens verzameld en informatie is via de Euriade daarom e.V. enerzijds statistisch en verder geanalyseerd met als doel om de privacy en beveiliging van gegevens in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk te komen tot een optimaal niveau van bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt door ons. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een getroffen persoon worden verstrekt.

4. Routine schrapping en blokkering van persoonlijke gegevens
De controller verwerkt en slaat persoonlijke gegevens van de betrokkene alleen op voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of, indien de Europese richtlijnen en voorschriften of een andere wetgever dat voorschrijft in wet- of regelgeving, die van de controller onderworpen was verstrekt.

Elimineert de opslag doel of door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren of andere periode verantwoordelijke wetgever opslag voorgeschreven afloopt, worden de persoonsgegevens geblokkeerd of routinematig verwijderd en zoals vereist door de wet.

5. Rechten van de betrokkene
a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het recht, zoals verleend door de Europese Directieve en Regulerende Autoriteit, om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, worden verwerkt. Als een getroffen persoon dit recht op bevestiging wenst uit te oefenen, kunnen zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

b) Recht op informatie
Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om op elk moment door de Europese wetgever en de wetgever gratis informatie te verkrijgen van de verantwoordelijke over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van die informatie. Bovendien heeft de Europese wetgever en regelgever de betrokkene de volgende informatie verstrekt:

de verwerkingsdoeleinden
de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties
indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur
het bestaan ​​van een recht op rectificatie of wissing van de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, of op de beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
het bestaan ​​van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit
als de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
het bestaan ​​van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering in overeenstemming met artikel 22, paragraaf 1 en 4 DS-GGO en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en het gewenste effect van de verwerking voor de betrokkene
Bovendien heeft de betrokkene recht op toegang tot de verstrekking van persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de juiste garanties in verband met de overdracht.

Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op informatie, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op rectificatie
Iedereen die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht van de Europese wetgever om de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonlijke gegevens die hem betreffen te eisen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

Als een getroffen persoon dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door het Europees beleid en de wetgever verleende recht om de persoon die verantwoordelijk is dat de persoonlijke gegevens die op hen betrekking onmiddellijk worden verwijderd, tenzij een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de behandeling niet nodig moeten worden

De persoonlijke gegevens zijn verzameld voor dergelijke doeleinden of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
De betrokken lidstaten hun toestemming voor de verwerking heffen, overeenkomstig art. 6 lid. 1 punt een DS-GGO of art. 9 par. 2, onder a DS-GGO ondersteund, en er is een gebrek aan anderszins juridische grondslag voor de verwerking persoon.
Volgens Art 21 (1) DS-GVO, de betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking, of de gegevenssubjecten volgens artikel 21 (2) DS-GVO een verwerking.
De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
Het verwijderen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU- of nationale wetgeving waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.
De persoonlijke gegevens werden verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8 lid 1 DS-GVO.

Als een van de bovenstaande redenen juist is en een betrokkene wenst te zorgen voor de verwijdering van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen bij Euriade e.V., kunnen zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke. De medewerker van Euriade e.V. zal ervoor zorgen dat het blusverzoek onmiddellijk wordt nagekomen.

de persoonlijke gegevens van de Euriade eV werden openbaar gemaakt en ons bedrijf als de persoon die verantwoordelijk is in overeenstemming met art. 17 par. 1 DS-GMO verplicht om verwijdering van persoonsgegevens, de Euriade eV wordt, gezien de beschikbare technologie en de kosten van de uitvoering passende maatregelen, waaronder technische een voor de verwerking verantwoordelijken dat de gepubliceerde persoonsgegevens op de aankondiging dat de betrokkene uit deze andere voor de verwerking verantwoordelijke het wissen van alle links op deze persoonlijke gegevens of kopieën of herhalingen van de verwerking van persoonsgegevens ingesteld voor zover de verwerking niet vereist is. De medewerker van Euriade e.V. regelt het nodige in individuele gevallen.

e) Recht op beperking van verwerking

Iedereen die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgevende instantie wordt verleend om van de verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat deze de verwerking beperkt als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en vraagt ​​in plaats daarvan de beperking van het gebruik van persoonlijke gegevens.
De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft ze nodig voor het beweren, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
Betrokkene heeft bezwaren tegen verwerking conform art. Artikel 21 lid 1 DS-GVO en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon opwegen tegen die van de betrokken persoon.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een belanghebbende partij de beperking van door Euriade e.V. opgeslagen persoonlijke gegevens wenst aan te vragen, kan deze te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De werknemer van Euriade e.V. veroorzaakt de beperking van de verwerking.

f) Gegevensoverdracht

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren dat ze persoonlijke gegevens op te halen, die werden verstrekt door de persoon toegekende recht betrof een lading, in een gestructureerde, consistente en machine-leesbaar formaat. Het heeft ook om deze gegevens naar een andere lading te leggen, zonder gehinderd te worden door degenen die verantwoordelijk zijn, waarin de persoonsgegevens zijn mits de juiste, op voorwaarde dat de verwerking van de instemming overeenkomstig art. 6 lid. 1 punt een DS-GGO of art. 9 lid 2 (a) van de AVGB of op basis van een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG en verwerking door middel van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak van openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag, dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is toegewezen.

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit krachtens artikel 20, lid 1, van de AVG, het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de andere voor de verwerking worden doorgegeven, indien technisch mogelijk en zo ja, dit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene op elk gewenst moment contact opnemen met een werknemer van Euriade e.V.

g) Recht op bezwaar

Iedereen die zich bezighoudt met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat de Europese richtlijn en regelgevende instantie op grond van zijn specifieke situatie te allen tijde op grond van artikel 6, lid 1, onder e), heeft verkregen tegen de verwerking van persoonsgegevens die erop betrekking hebben of f DS-GVO neemt een bezwaar. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

In geval van bezwaar zal Euriade eV geen persoonsgegevens meer verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende, legitieme redenen zijn voor verwerking die opwegen tegen de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of de verwerking is voor bewering, oefening of verdediging van juridische claims.

Als Euriade e.V. persoonsgegevens verwerkt om direct mail te laten werken, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze aan dergelijke direct mail is gekoppeld. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking door Euriade e.V. voor directmarketingdoeleinden, zal Euriade e.V. de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die verband houden met zijn / haar specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1. GGO’s worden uitgenodigd om bezwaar in te dienen, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van openbaar belang te vervullen.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een Euriade e.V.-werknemer of een andere werknemer. De betrokkene is ook vrij, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, om zijn recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren, niet een uitsluitend op een geautomatiseerde toegekende recht – met inbegrip van profilering – voor thematische besluit, dat zich ontvouwt dan rechtsgevolgen of aanzienlijke invloed op hem op een soortgelijke manier, voor zover het besluit (1) geldt niet voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon nodig is, of (2), is goedgekeurd door de wetten van de Unie of de lidstaten, die onderhevig is aan laden en deze wetgeving adequate maatregelen opgenomen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene te beschermen.

Indien de beslissing (1) voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de persoon die verantwoordelijk is vereist of (2) is het gedaan met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene voldoet aan de Euriade eV passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme zorgen de belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder in ieder geval het recht op het verkrijgen van de interventie van een persoon van de kant van degenen die verantwoordelijk zijn, om een ​​verklaring van zijn eigen positie en aan te vechten de beslissing behoort.

de persoon wil rechten hebben met betrekking tot de geautomatiseerde besluiten, kunnen ze deze op elk moment van de oproep aan een werknemer van de data controller.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door het Europees beleid en de wetgever verleende recht om een ​​toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken.

Wil je de persoon die hun recht op een toestemmingsformulier vordering in te trekken dat ze kunnen dit op elk moment van de oproep aan een werknemer van de data controller.

6. Privacybeleid voor het gebruik en gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere gegevens over welke website een getroffen persoon naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzers), welke subpagina’s van de website zijn geopend of hoe vaak en voor welke verblijfsduur een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website en een kosten-batenanalyse van internetreclame te optimaliseren.
De werkmaatschappij van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
De controller gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor webanalyses via Google Analytics. Dit addendum zal het IP-adres van de betrokkene verkorten en anonimiseren als Google toegang krijgt tot onze website vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Het doel van de Google Analytics-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt onder andere de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze website tonen, en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.
Google Analytics gebruikt een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door deze cookie te gebruiken, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de pagina’s van deze website wordt geopend door de controller en een Google Analytics-component erin is geïntegreerd, wordt de internetbrowser in het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geïnitieerd door de respectieve Google Analytics-component Gegevens verzenden naar Google voor online analyse. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Google informatie over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de persoon in kwestie, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en klikken bij te houden en vervolgens provisiestortingen mogelijk te maken.
De cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals toegangstijd, de locatie waar toegang is verkregen en de frequentie van sitebezoeken door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.
De getroffen persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kan een cookie die al is ingesteld door Google Analytics op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde gegevens voor het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Hiervoor moet de persoon een invoegtoepassing voor browsers downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken kunnen worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browser-invoegtoepassing wordt door Google beschouwd als een tegenstrijdigheid. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de invoegtoepassing voor de browser opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser wordt verwijderd of uitgeschakeld door de betrokkene of een andere persoon binnen zijn beheer, kunt u de invoegtoepassing voor de browser opnieuw installeren of opnieuw inschakelen.
Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

7. Rechtsgrondslag voor verwerking

Artikel 6 I lit. Een DS-GMO dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsactiviteiten waarbij we toestemming verkrijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens aan een contract te vervullen, de contractant is de persoon die, zoals het geval is met het verwerken van handelingen die nodig zijn voor een levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of vergoeding zijn, is de verwerking gebaseerd op Artikel 6 I lit. b DS-GMO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals de naleving van belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c DS-GMO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf zou worden gekwetst en dan zijn naam, zijn leeftijd, zijn gezondheid verzekering gegevens of andere belangrijke informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partijen zouden moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6, I lit. d DS GGO’s zijn gebaseerd.
Uiteindelijk kunnen bewerkingen worden gebaseerd op artikel 6, I lit. f DS GGO’s zijn gebaseerd. Op basis van deze rechtsgrondslag gebaseerd verwerkingen die niet vallen onder een van de bovengenoemde rechtsgronden bij de verwerking van een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde partij nodig is wil beschermen, moet zwaarder wegen dan het belang van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was zij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een afnemer van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin, DS-BER).

8. In aanmerking komende belangen in de verwerking die worden nagestreefd door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde partij

Is de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 I verlicht. f DS-GMO is ons legitiem belang bij het uitvoeren van onze activiteiten ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

9. Duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na de deadline worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn om het contract te vervullen of een contract te starten.

10. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzakelijkheid voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonlijke informatie gedeeltelijk wettelijk verplicht is (zoals belastingregels) of kan voortvloeien uit contractuele regelingen (zoals details van de contractant).
Af en toe kan het nodig zijn dat een overeenkomst wordt gesloten dat een getroffen persoon ons persoonlijke gegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke informatie te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten.
Voordat de persoon persoonsgegevens verstrekt, moet de betrokken persoon contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de persoon per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of vereist is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en wat het gevolg zou zijn van het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens.

11. Abonnement op onze nieuwsbrief

De website Euriade e.V. biedt gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op onze bedrijfsnieuwsbrief. Welke persoonlijke gegevens worden verzonden naar de gegevensbeheerder bij het bestellen van de nieuwsbriefresultaten van het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt.

Euriade e.V. informeert haar klanten en zakelijke partners op gezette tijden door middel van een nieuwsbrief over bedrijfsaanbiedingen. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen worden ontvangen door de betrokkene als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt voor de eerste keer een e-mail ter bevestiging verzonden naar het e-mailadres dat door een getroffen persoon is opgegeven voor nieuwsbriefmailing volgens de double-in-in-procedure. Deze bevestigingsmail dient om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokken persoon de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

Bij het registreren voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokken persoon werd gebruikt op het moment van registratie, evenals de datum en het tijdstip van registratie, zoals toegewezen door de internetprovider (ISP). Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van de betrokkene op een later tijdstip te kunnen begrijpen en biedt daarom de wettelijke waarborgen voor de verantwoordelijke voor de verwerking.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van de registratie voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Daarnaast kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gesteld als dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of technische wijzigingen. Er is geen overdracht van de persoonlijke gegevens die zijn verzameld in het kader van de nieuwsbriefdienst aan derden. Abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming is er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. Het is ook mogelijk om u op elk moment uit te schrijven voor de nieuwsbrief, rechtstreeks op de website van de controller, of om de controller op een andere manier te informeren.

12. Nieuwsbrief volgen

De nieuwsbrief van de Euriade e.V. bevat zogenaamde telpixels. Een telpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in die e-mails die in HTML-indeling zijn verzonden om logboekregistratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie mogelijk van het succes of falen van online marketingcampagnes. Op basis van de ingebedde pixel kan de Euriade e.V. detecteren of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene en op welke koppelingen in de e-mail toegang is verkregen door de betrokkene.

Dergelijke verzameld over de informatie in de nieuwsbrieven trackingpixels persoonlijke gegevens worden opgeslagen door de verantwoordelijke voor de verwerking en geëvalueerd om de nieuwsbrieven te optimaliseren informatie en beter toe te snijden de inhoud van de toekomst de nieuwsbrief van de belangen van de betrokken persoon. Deze persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden. Getroffen personen kunnen op elk moment de afzonderlijke toestemmingsverklaring die is afgegeven via de double-opt-in procedure intrekken. Na intrekking worden deze persoonlijke gegevens door de controller verwijderd. Een opname uit de ontvangst van de nieuwsbrief, de Euriade e.V., wordt automatisch geïnterpreteerd als een intrekking.

13. bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als een verantwoordelijk bedrijf onthouden wij ons van automatische besluitvorming of profilering.

Deze privacy statement werd gerecycled via de privacy Uitleg generator van de externe DSB Chemnitz in samenwerking met de RC GmbH, gebruikte laptops en het delen van bestanden aangemaakt advocaten van het WBS-LAW.